Regulamin Służby Medycznej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Służbę medyczną pełnią harcerze Związku Harcerstwa Polskiego mający minimum 16 lat (rocznikowo).
 2. Za organizację i kontrolę służby medycznej odpowiedzialność ponoszą odpowiednio według kompetencji szef służby oraz szefowie sektorów lub inne osoby wyznaczone rozkazem komendanta HSL.
 3. Skład patroli, zakres ich działań wyznacza odpowiednio według kompetencji szef służby medycznej HSL.
 4. Liczba miejsc na służbę medyczną: 130.
 5. Szef służby medycznej HSL określa ubiór oraz wyposażenie patrolu. Służba medyczna pełniona jest wyłącznie w koszulkach, bluzach oraz kamizelkach ratowniczych koloru czerwonego/ pomarańczowego (fluo) z napisem RATOWNIK ZHP. Odzież ta musi być noszona, jako wierzchnia warstwa ubrania przez cały czas pełnienia służby. Spodnie jednolite, buty ponad kostkę. Zabrania się ubierania spodni wzorzystych, kolorowych.
 6. Służba ratownicza może być pełniona w umundurowaniu harcerskim, jeżeli zezwalają na to warunki.
 7. Aby zapewnić skuteczne działanie służb medycznych ZHP, szef służby ma obowiązek dostosować liczbę i skład patroli do konkretnych zadań, warunków i okresów nasilenia ruchu pielgrzymów.
 8. Służbę medyczną pełnią harcerze i instruktorzy, którzy:
  1. są Ratownikiem ZHP lub
  2. posiadają wykształcenie medyczne (ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka) lub
  3. ukończyli inny kurs pierwszej pomocy i posiadają zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu (powyżej 16 godzin).
 9. Zaświadczenia o posiadaniu wyżej wymienionych uprawień należy załączyć do zgłoszenia a służbę w postaci skanu w formacie: .jpg, .png lub .pdf.
 10. W przypadku nie dopełnienia wymogów szef służby medycznej zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wolontariusza na służbę medyczną.
 11. Uczestnicy HSL, którzy pełnią Służbę Medyczną mogą czasowo być delegowani do wypełniania innych zadań – w zależności od potrzeb komendy HSL. O delegowaniu do innych zadań decyduje komendant HSL po konsultacji z szefem służby medycznej.

ODPRAWA PATROLI

 1. Miejsce i czas odprawy patroli ustala odpowiednio według kompetencji komendant HSL, oboźny, szef służby medycznej.
 2. Patrole ustawiają się w miejscu odprawy w szeregu lub dwuszeregu, w odstępach jednego kroku. Szefowie patroli stają na prawym skrzydle swoich patroli. Jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego wysłania patrolu do pełnienia służby, to odprawa ogranicza się do udzielenia niezbędnych wskazówek.

TOK SŁUŻBY MEDYCZNEJ

 1. Członkowie służb medycznych ZHP pełnią służbę nieprzerwanie przez cały czas trwania imprezy.
 2. Harcerze na czas odpoczynku mogą zdjąć umundurowanie, jeżeli pozwalają na to warunki.
 3. Uczestnikom Służby Medycznej HSL zezwala się opuszczać wyznaczony rejon, trasę lub miejsce patrolowania, w przypadkach:
  1. udzielania pomocy poszkodowanym,
  2. udziału w likwidacji klęski żywiołowej,
  3. nagłej niedyspozycji,
  4. zagrożenia życia i zdrowia.
 4. O opuszczeniu rejonu decyduje szef danego punktu, który ma obowiązek poinformować szefa służby medycznej o podejmowanych działaniach poza wyznaczonym rejonem.
 5. Podczas służby należy posiadać własne wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy (apteczki osobiste, plecaki, torby, kamizelki ratownicze). Komenda HSL oraz szefostwo służby medycznej nie zwraca kosztów za zakupione i wykorzystane środki opatrunkowe.
 6. Po zakończeniu służby, szef patrolu zobowiązany jest zameldować szefowi służby medycznej lub innej osobie wyznaczonej o powrocie patrolu i przebiegu służby.
 7. Przebieg służby ma zostać podany w sprawozdaniu według wcześniej ustalonego schematu przez szefa służby medycznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
 2. Wszelkie pytania odnośnie służby można kierować mailowo na adres: rat.zhp.lednica@gmail.com