Regulamin Służby Porządkowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Służbę porządkową pełnią harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, a w razie potrzeby również inne organy porządkowe.
 2. Za organizację i kontrolę służby porządkowej odpowiedzialność ponoszą odpowiednio według kompetencji szef służby, jego zastępcy oraz szefowie sektorów lub inne osoby wyznaczone rozkazem.
 3. Szef służby wystawiający patrol określa jego ubiór oraz wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkiem każdej osoby pełniącej służbę jest posiadanie harcerskiego nakrycia głowy.
 4. Aby zapewnić skuteczne działanie patroli, należy:
  1. dostosować liczbę i skład patroli do konkretnych zadań, warunków i okresów nasilenia ruchu pielgrzymów;
  2. patrolować miejsca najbardziej uczęszczane przez pielgrzymów oraz tam, gdzie istnieją największe przesłanki naruszania dyscypliny i porządku publicznego;
  3. wyposażyć patrole w środki niezbędne do pełnienia służby
 5. Na szefów sektorów wyznacza się instruktorów. W zależności od zadań, w skład patrolu mogą wchodzić członkowie wszystkich służb.
 6. Szef sektora składa komendzie HSL okresowe informacje o sytuacji w sektorze. O ważnych wydarzeniach powinien poinformować niezwłocznie.

ODPRAWA PATROLI

 1. Miejsce i czas odprawy patroli ustala odpowiednio według kompetencji komendant HSL, oboźny , szef służby .
 2. Patrole ustawiają się w miejscu odprawy, w szeregu lub dwuszeregu.
 3. Jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego wysłania patrolu, to odprawę ogranicza się do udzielenia niezbędnych wskazówek.

TOK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

 1. Czas patrolowania wynosi do 2 godzin – bez odpoczynku. Nie dotyczy to służby podczas przejścia przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia.
 2. Podczas przejścia przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia na służbie przy zabezpieczeniu przejścia są WSZYSCY członkowie służby porządkowej. Służba trwa do momentu zakończenia przechodzenia uczestników spotkania przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia. Opuszczenie rejonu zabezpieczenia przejścia przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia jest możliwe tylko na wyraźną zgodę komendanta HSL lub szefa służby, a także w przypadkach określonych w pkt. 14. ppkt. 1) i 2) Regulaminu Służby Porządkowej.
 3. Harcerze na czas odpoczynku mogą zdjąć umundurowanie, jeżeli pozwalają na to warunki.
 4. Patrol może działać wspólnie lub w porozumieniu z patrolem Policji, ZHR, DA, Straży Pożarnej. Zasady tej współpracy określa komenda HSL.
 5. Członkom patrolu zezwala się opuszczać wyznaczony rejon, trasę lub miejsce patrolowania, w przypadkach:
  1. udzielania pomocy rannym oraz innym poszkodowanym;
  2. udziału w likwidacji klęski żywiołowej;
  3. odpoczynku i przerw w patrolowaniu;
  4. nagłej niedyspozycji.
 6. Po zakończeniu służby, szef sektora obowiązany jest zameldować szefowi służby lub innej osobie wyznaczonej o powrocie patrolu i przebiegu służby.

Komendant HS Lednica 2023